Ngày 15 tháng 9 Năm 2022 tại cảng cả Ngọc Hải, Đồ Sơn, Hải Phòng bởi tổ chức Jica và công ty cổ phần Jfils cùng với

sở Nông Nghiệp Vả Phát Triển Nông Thôn Hải Phòng, Sở Ngoại Vụ Hải Phòng đăng cai tổ chức.

chương trình đã lên và chuẩn bị đón tiếp các vị đại biểu, khách mời ghé thăm.