Sau quá trình 1 năm hợp tác và nghiên cứu, cũng như thử nghiệm đánh giá tính khả thi của hệ thống CM với nước thải ở Việt Nam. Cũng như đánh giá được vai trò và tính thiết thực của men CM enzyme trong xử lý nước thải hữu cơ nồng độ cao.

Ngày 21/2/2023 tại trường đại Học Thủy lợi đã tổ chức hội thảo chia sẻ kết quả quá trình nghiên cứu và thử nghiệm trong 1 năm.

https://danviet.vn/ap-dung-cong-nghe-len-men-hoat-tinh-cms-nuoc-thai-nganh-che-bien-thuc-pham-co-the-tai-su-dung-20230223162452613.htm

https://www.tlu.edu.vn/tin-tuc/truong-dai-hoc-thuy-loi-va-cong-ty-co-15600